Arie de Bruin (19 oktober 2020, deze versie: 21 december 2021)

Voorwoord "Geen ballon voor de turfschipper - Financiën"

Recapitulatie en décharge, ter afronding

Deze publicatie is een bijlage van “Geen ballon voor de turfschipper”, waarin uitvoerig wordt verhaald over het standbeeld van Adriaan van Bergen, dat staat te pronken aan de Leurse Haven in Etten-Leur. Ingegaan wordt op het achterliggende verhaal over de turfschipper en de listige, dappere inname van de stad Breda in 1590. Het verloop van de dag van de onthulling van het standbeeld, donderdag 8 september 1904, andere herinneringen aan het verhaal en de verplaatsingen van het standbeeld komen eveneens aan de orde.

De enigszins cryptische titel van de publicatie wordt duidelijk als ingegaan wordt op de beoogde, maar toch niet gerealiseerde komst naar Leur van de Duitse ballonvaarster Kätchen Paulus, op de dag van de onthulling. Dit wordt nader toegelicht met een beknopte beschrijving van de ballonvaart-situatie in Nederland op dat moment. Zie hiervoor dus “Geen ballon voor de turfschipper”.

In deze aanvullende publicatie wordt aandacht besteed aan de financiële aspecten met betrekking tot het standbeeld en het feest, met weinig woorden en veel illustraties.

Hierbij is geheel geput uit de financieel-administratieve stukken die bewaard zijn in het archief van het comité dat alles organiseerde. Dit archief is aanvankelijk bewaard door de enthousiaste voorzitter van het comité, suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss, en daarna door zijn schoondochter. Momenteel bevindt het zich in het West-Brabants Archief te Bergen op Zoom.

De talrijke afbeeldingen geven tezamen een prachtig tijdsbeeld, vooral van de Leurse leefgemeenschap. Vooral facturen en bonnetjes van lokale leveranciers, waarvan er vele zijn opgenomen, bieden “mooie plaatjes”.

Uit de boekhouding blijkt, dat er uiteindelijk een tekort was van f 619,345, hetgeen werd weggeboekt met de aanduiding “aangezuiverd nadeelig saldo”. De lezer mag gissen wie dit verzorgde. Zijn naam is niet bekend, maar heel voorzichtig kan aangenomen worden, dat het S.C.J. Heerma van Voss. Hiermee deed hij een aanvulling op zijn eerdere bijdragen van f 250 voor het standbeeld en f 125 voor het feest op de dag van onthulling. Misschien heeft hij aldus circa 1/3 van alle kosten op zich genomen.

Hij organiseerde een diner voor 39 personen, waarvoor hij ruim f 410 betaalde. Ook betaalde hij nog enkele kleinere, “verdwaalde” facturen.

Zie ook de publicatie “Geen ballon voor de turfschipper – Voorbereidingen”, een uitvoerig verslag van de voorbereidingen voor de grote dag van de onthulling van het standbeeld.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply